wielu. Istnieją jednak również mniej znane, a potencjalnie równie korzystne metody. Jedną z nich jest oferta Funduszu Hipotecznego Yanok.

Z poniższego artykułu dowiesz się:

 • Na czym polega oferta Funduszu Hipotecznego Yanok;
 • Jak wypada w porównaniu z:
  • lokatami bankowymi;
  • obligacjami skarbowymi;
  • nieruchomościami;
  • inwestycjami w akcje;
  • inwestycjami w złoto;
 • Jak wygląda potencjalna stopa zwrotu.

Mechanizm działania Funduszu jest prosty. Inwestor powierza mu 10 tysięcy złotych lub wielokrotność tej kwoty, zawierając z Funduszem Hipotecznym Yanok Umowę Pożyczki. Na jej podstawie Inwestor przenosi na Fundusz daną kwotę pieniędzy. Z kolei Fundusz zobowiązuje się ją spłacić we wskazanym w umowie terminie, iw międzyczasie wypłacać Inwestorowi należne mu odsetki. Zainwestowane środki służą Funduszowi do prowadzenia jego działalności polegającej na udzielaniu pożyczek hipotecznych przedsiębiorstwom , których nieruchomości służą jako zabezpieczenie spłaty.

Inwestor ma do wyboru kilka opcji:

 • Inwestycja na 1 rok. Klient otrzymuje co miesiąc odsetki, które łącznie w skali roku wyniosą 8%. Po roku Fundusz zwraca mu zainwestowane pieniądze;
 • Inwestycja 3-letnia. Odsetki wypłacane są co kwartał i wynoszą łącznie 10% w skali roku. Po 3 latach Fundusz zwraca zainwestowane środki;
 • Inwestycja 3-letnia z coroczną wypłatą odsetek. Oprocentowanie w skali roku wynosi tu 12%, a po trzech latach klient otrzymuje zwrot zainwestowanych pieniędzy. Rozwiązanie to wymaga największej cierpliwości (dłuższy okres inwestycji i rzadsze wypłaty odsetek), ale cechuje się najwyższą dochodowością w stałej ofercie Funduszu;

Jak więc widzimy kwota, jaką można zyskać wynosi 8, 10, a nawet 12% w skali roku. Obecnie dostępna jest również oferta promocyjna. W jej ramach inwestor zyskuje aż 16% w skali pierwszego roku, 12% w skali drugiego roku i 10% w skali trzeciego roku. Odsetki wypłacane są kwartalnie. Po zakończeniu inwestycji klient Funduszu otrzymuje oczywiście zwrot zainwestowanej kwoty. Minimalna kwota inwestycji w tym przypadku to 50 tysięcy złotych.

Warto teraz przyjrzeć się jak oferta Yanoka wypada w porównaniu z innymi popularnymi formami oszczędzania czy inwestycji.

Fundusz Hipoteczny Yanok a lokaty

Jedną z nich są lokaty. Doskonale pamiętamy, jak mizerne stopy zwrotu zapewniały one w dobie niskich stóp procentowych. Jak jednak sytuacja wygląda obecnie, gdy znajdujemy się już po licznych podwyżkach dokonanych przez Radę Polityki Pieniężnej?

W sierpniu 2021 roku średnie oprocentowanie lokat wynosiło 0,23%. W styczniu 2022 roku – 1,02%. Z kolei w lipcu 2022 roku wzrosło już do 4,76%. Widzimy więc tendencję rosnącą[1]. Wciąż jednak pozostaje ono na stosunkowo niskim poziomie, szczególnie w porównaniu z naszą Inwestycją.

Owszem, stopy procentowe rosną i na posiedzeniu w dn. 7 września 2022 roku NBP podniósł je do 6,75% rocznie[2]. Sprzyja to poprawie oferty lokat. Wciąż jednak większość z nich pozostaje poniżej oferty Yanoka, a pokonanie jego ofert długoterminowych wciąż okazuje się wręcz niemożliwe. Należy jednak pamiętać o szczególnym bezpieczeństwie depozytów do wysokości 100 tysięcy euro, gdyż są one objęte gwarancją BFG.


[1] https://www.stockwatch.pl/wiadomosci/bankom-udalo-sie-przyciagnac-oszczednosci-polakow,komentarze-ekspertow,300349 [Dostęp z dnia 26.09.2022]

[2] https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/dzienne/stopy.htm

Co z obligacjami skarbowymi?

Obligacje stanowią dość popularną formę inwestowania wśród Polaków. Kojarzą się bowiem z pewnym zwrotem. Warto jednak przyjrzeć się szczegółom inwestycji w ten instrument.

Od 1 października 2022 roku wchodzi bowiem w życie nowa oferta, uznawana za szczególnie atrakcyjną. Jeśli weźmiemy pod uwagę okresy zbieżne (rok, trzy lata) lub porównywalne (dwa lata) z ofertą Yanok, to możemy skorzystać z:

 • „rocznych oszczędnościowych obligacji skarbowych o zmiennym oprocentowaniu (ROR1023). Cena sprzedaży – 100,00 zł. W pierwszym miesięcznym okresie odsetkowym oprocentowanie wynosi 6,75% w stosunku rocznym. W kolejnych okresach odsetkowych oprocentowanie jest wyznaczane na podstawie stopy referencyjnej NBP. Odsetki są wypłacane co miesiąc”;
 • „Dwuletnich oszczędnościowych obligacji skarbowych o zmiennym oprocentowaniu (DOR1024). Cena sprzedaży – 100,00 zł. W pierwszym miesięcznym okresie odsetkowym oprocentowanie wynosi 6,85% w stosunku rocznym. W kolejnych okresach odsetkowych wyznaczane jest na podstawie stopy referencyjnej NBP i marży 0,10%. Odsetki są wypłacane co miesiąc”;
 • „Trzyletnich oszczędnościowych obligacji skarbowych o oprocentowaniu stałym (TOS1025). Cena sprzedaży – 100,00 zł. W każdym z trzech rocznych okresów odsetkowych oprocentowanie wynosi 6,85% w stosunku rocznym. Odsetki są kapitalizowane”[1].

Widzimy więc, że w przypadku obligacji ze stałym oprocentowaniem, zysk jest niższy niż w przypadku tego oferowanego przez Yanok. Z kolei w przypadku oprocentowania zmiennego, inwestor uzależnia się od wysokości stopy referencyjnej NBP (marża jest dość symboliczna). Oznacza to, że przyszłe zyski mogą zarówno wzrosnąć, jak i spaść – jeśli NBP zdecyduje się obniżyć stopy procentowe.


[1] https://www.obligacjeskarbowe.pl/

Obligacje skarbowe indeksowane inflacją

W ramach obligacji skarbowych wyróżniamy też specyficzne rozwiązanie – obligacje indeksowane inflacją. W przekonaniu niektórych oznaczają one gwarancję zysku przekraczającego wzrost cen. To jednak uproszczenie. Po pierwsze, każdy zysk kapitałowy wiąże się z koniecznością zapłaty podatku Belki. Ten uiszczamy od zysków nominalnych, bez względu na wysokość inflacji (daniny tej można uniknąć pod pewnymi warunkami, inwestując w ramach IKE).

Co jednak jeszcze bardziej istotne, osiągnięcie zysku przekraczającego inflację nie jest pewne, jeśli weźmiemy pod uwagę nie tylko podatek Belki, lecz również pierwszy rok trwania oszczędzania. W pierwszym roku akurat oprocentowanie nie zależy od wskaźnika wzrostu cen. Na przykład od 1 października 2022 wchodzą w życie „czteroletnie oszczędnościowe obligacje skarbowe” indeksowane inflacją. Ich marża w pierwszym roku wyniesie jedynie 7%. Tymczasem inflacja według GUS to aż 16,1% rocznie (dane za sierpień 2022)[1].

Ponadto obligacje indeksowane inflacją wiążą się z zawarciem umowy na dłuższy okres. Co więcej, niektóre emisje są dostępne wyłącznie dla pewnych grup (np. beneficjentów programu Rodzina 500 Plus).


[1]https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/wskazniki-cen-towarow-i-uslug-konsumpcyjnych-w-sierpniu-2022-roku,2,130.html

Obligacje skarbowe plusy i minusy

Ta forma oszczędzania ma oczywiście pewne zalety (jednym z nich jest możliwość zaczęcia już od 100 złotych), lecz warto pamiętać również o związanych z nią mankamentach. Z drugiej strony za wypłacalność obligacji skarbowych odpowiada Skarb Państwa, więc ryzyko niewypłacalności jest bardzo niskie.

Porównanie z inwestycjami w nieruchomości

Innym popularnym sposobem inwestowania w Polsce są nieruchomości. Domy i mieszkania to dobra namacalne, mające konkretną wartość. Nabywca nieruchomości może cieszyć się jej posiadaniem, a jednocześnie uzyskiwać dochód z najmu.

Do popularności inwestycji w nieruchomości w Polsce przyczyniła się trwająca hossa na tym rynku. Warto jednak pamiętać, że nic nie jest dane raz na zawsze. Według niedawnych danych stopa zwrotu z nieruchomości maleje.

Na przykład w niedawnym raporcie Narodowego Banku Polskiego czytamy, że „w IV kw. 2021 r. średni poziom wskaźnika ROE dla inwestycji finansowanych w całości gotówką własną inwestora (LTV 0%) we wszystkich miastach osiągnął poziom 2,8%. W grupie siedmiu największych miast średni poziom wskaźnika wyniósł 3,2%, a w grupie pozostałych analizowanych miast 3,1%”[1].

Trudno przewidzieć, jak się rozwinie sytuacja w najbliższym czasie. Z jednej bowiem strony napływ imigrantów zwiększa zapotrzebowanie na mieszkania. Z drugiej jednak rosnące stopy procentowe wpływają hamująco na wycenę nieruchomości – wskutek osłabienia popytu. Inwestycje w nieruchomości w żaden sposób nie są gwarantowane ani chronione przez jakiekolwiek instytucje. Dlatego przed podjęciem ewentualnej decyzji inwestycyjnej konieczna jest dokładna analiza krajowego rynku i/lub kontakt z zaufanym doradcą.


[1] https://www.nbp.pl/publikacje/rynek_nieruchomosci/ceny_mieszkan_12_2021.pdf

Fundusz Hipoteczny Yanok a inwestycje w akcje

Porównanie stopy zwrotu z Funduszu Hipotecznego Yanok, a inwestycji w polski indeks giełdowy WIG20 w ostatnim roku wypada, w momencie pisania tego tekstu, jednoznacznie na korzyść tego pierwszego. Przypomnijmy, że zysk z Funduszu wynosi odpowiednio 8,10 lub 12 procent w skali roku. Tymczasem WIG20 w okresie 25 września 2021 do 25 września 2022 przyniósł stratę w wysokości 36,6%[1].

W analogicznym okresie również indeks największych akcji amerykańskich przyniósł ujemną stopę zwrotu – czyli stratę. Wyniosła ona ok. 17%[2]. Oczywiście na dłuższą metę inwestycje w indeksy rozwiniętych giełd (jak właśnie S&P 500) to godny uwagi sposób na budowę kapitału. Niemniej wiąże się z nimi ryzyko znacznych krótkofalowych spadków. Dlatego też wielu doradców uważa, że wraz z wiekiem udział części akcyjnej w portfelu powinien się zmniejszać. Warto też pamiętać, że inwestycje w akcje wymagają odporności psychicznej, pozwalającej na zniesienie krótkoterminowych strat i wahań cenowych.

Fundusz Hipoteczny Yanok a inwestycje w złoto

Z zainteresowaniem części osób spotykają się także inwestycje w złoto. Wśród atutów „królewskiego metalu” wymienia się jego walory dekoracyjne, rzadkość, trwałość i sięgającą tysięcy lat tradycję. W bardzo długim terminie cena żółtego kruszcu zazwyczaj rośnie, choć są to wzrosty znacznie niższe od na przykład długoterminowego wzrostu wspomnianego wyżej indeksu S&P 500.

Zakupu złota możemy dokonywać w różnej postaci. Można nabyć choćby monety kolekcjonerskie czy sztabki. Choć osobiste posiadanie żółtego kruszcu jest dla wielu atrakcyjne, to wiąże się z licznymi kosztami dodatkowymi, szczególnie w przypadku większych rozmiarów. Chodzi tu o wydatki na transport, magazynowanie czy ochronę przed kradzieżą. Dlatego też niektórzy preferują zakup jednostek uczestnictwa funduszy inwestujących w złoto.

Warto jednak pamiętać, że potencjał złota do generowania zysków jest mocno ograniczony. Dlatego uznawany za najwybitniejszego inwestora świata Warren Buffett w swym liście do akcjonariuszy Berkshire Hathaway z 2011 roku zwracał uwagę, że inwestycja w złoto jest bezproduktywna. Nie generuje bowiem odsetek, dywidend, plonów ani zysku z najmu[3].

Kupujący złoto liczą zazwyczaj, że jego cena wzrośnie i następnie sprzedadzą go po wyższej cenie. Jednak dla osób potrzebujących zwrotu z inwestycji w perspektywie roku, takie myślenie może okazać się zdradliwe. Na przykład od 27 września 2021 do 27 września 2022 roku (gdy piszę ten tekst), cena złota wyrażona w dolarach spadła[4].

Warto pamiętać, że Inwestycja w złoto nie jest gwarantowana przez żadne instytucje. Wprawdzie część funduszy zapewnia papiery wartościowe z pełnym pokryciem w złocie, ale cena tego złota w przyszłości zawsze jest niepewna. Przed podjęciem ewentualnej decyzji trzeba zatem przeanalizować dogłębnie cały globalny rynek. Na cenę złota wpływ ma bowiem nie tylko jego podaż, ale także polityka banków centralnych (wysokość stóp procentowych), siła krajowej waluty czy niepokoje dotyczące przyszłych wydarzeń politycznych.

Pozafinansowe atuty oferty Yanoka

Jeśli rozważasz zawarcie umowy z Funduszem Hipotecznym Yanok, powinieneś wziąć pod uwagę również inne niż czysto finansowe korzyści z nią związane. Chodzi tu między innymi o:

 • Możliwość zakończenia umowy przed terminem;
 • Pasywny charakter – po podpisaniu umowy i przelaniu środków nie musisz już nic robić. Nawet kwestie podatkowe pozostają w gestii Funduszu. To on bowiem odprowadza w imieniu Klienta tzw. podatek Belki i składa zbiorczą deklarację PIT 8-AR za wszystkich Inwestorów;
 • Możliwość kontrolowania aspektów związanych z inwestycją w Panelu Inwestora – takie rozwiązanie jest dostępne dla chętnych;
 • Brak problemów podatkowych. Dochody z umowy pożyczkowej nie łączą się z dochodami z pracy zarobkowej czy działalności gospodarczej;
 • Jasne określenie działalności Funduszu. Finansuje on działalność przedsiębiorstw, a majątek tych ostatnich stanowi dla niego zabezpieczenie;
 • Klienci wypożyczając pieniądze na ten produktywny cel przyczyniają się do rozwoju gospodarczego;

Mimo dużej atrakcyjności oferty Yanok należy pamiętać, że oferowane inwestycje nie są objęte gwarancjami BFG, ani chronione przez jakiekolwiek inne instytucje, dlatego podejmując decyzję o inwestowaniu, należy dokładnie zapoznać się z raportami i wynikami finansowymi publikowanymi przez Fundusz celem samodzielnego określenia poziomu bezpieczeństwa.

Podsumowanie w formie tabeli:

AktywoLokatyObligacjeZłotoAkcjeNieruchomościFundusz Hipoteczny Yanok
CechyOczekiwana stopa zwrotu zależna od stóp procentowych; zazwyczaj niska; wysoki poziom bezpieczeństwaOczekiwana przeciętna stopa zwrotu; wyższa w przypadku obligacji długoterminowych; wysoki poziom bezpieczeństwaOczekiwana stopa zwrotu zależna od rynku; trudna do przewidzenia.Oczekiwana stopa zwrotu zależna od rynku, długofalowo wysoka w przypadku większości rynków, lecz trudna do przewidzenia.Oczekiwana stopa zwrotu średnia do wysokiej, zależna od warunków rynkowych.Oczekiwana Stopa zwrotu wysoka i sprecyzowana w umowie.

Tekst nie stanowi porady inwestycyjnej.

Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej o modelu biznesowym i bezpieczeństwie inwestycji, przejdź tu.

Bibliografia:

 1. [https://www.stockwatch.pl/wiadomosci/bankom-udalo-sie-przyciagnac-oszczednosci-polakow,komentarze-ekspertow,300349] Dostęp z dnia 26.09.2022 r.
 2. [https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/dzienne/stopy.htm] Dostęp z dnia 26.09.2022 r.
 3. [https://www.obligacjeskarbowe.pl/] Dostęp z dnia 26.09.2022 r.
 4. [https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/wskazniki-cen-towarow-i-uslug-konsumpcyjnych-w-sierpniu-2022-roku,2,130.html] Dostęp z dnia 26.09.2022 r.
 5. Narodowy Bank Polski „Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w IV kwartale 2021 r.”

[https://www.nbp.pl/publikacje/rynek_nieruchomosci/ceny_mieszkan_12_2021.pdf]

Dostęp z dnia 26.09.2022 r. [https://pl.investing.com/indices/wig-20] Dostęp z dnia 26.09.2022 r. [https://pl.investing.com/indices/us-spx-500] Dostęp z dnia 26.09.2022 r. Berkshire Hathaway Inc. Shareholders Letters 2011 r. Wersja elektroniczna

[https://www.berkshirehathaway.com/letters/2011ltr.pdf]

Dostęp z dnia 27.09.2022 r. [https://pl.tradingview.com/symbols/TVC-GOLD/] Dostęp z dnia 26.09.2022 r.


[1] https://pl.investing.com/indices/wig-20 [Dostęp z dnia 26.09.2022].

[2] https://pl.investing.com/indices/us-spx-500 [Dostęp z dnia 26.09.2022].

[3] Berkshire Hathaway Inc. Shareholders Letters 2011 r. Wersja elektroniczna [https://www.berkshirehathaway.com/letters/2011ltr.pdf] Dostęp z dnia 27.09.2022 r.

[4] https://pl.tradingview.com/symbols/TVC-GOLD/