Prospekt informacyjny stanowi immanentny element umowy deweloperskiej i nie może być w żadnym punkcie z nią sprzeczny. Zgodnie z art. 17 ustawy deweloperskiej sprzedający ma obowiązek sporządzić prospekt oraz udostępnić go każdej zainteresowanej osobie, w tym potencjalnemu kupującemu.

Niesporządzenie prospektu informacyjnego jest karane grzywną, a osoba, która podaje w prospekcie nieprawdziwe informacje lub zataja prawdziwe, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch. Prospekt informacyjny w swym założeniu ma być dokumentem pozwalającym nabywcy na uzyskanie wszystkich istotnych informacji zarówno na temat inwestycji, jak i samego dewelopera. Stąd istotne jest, by informacje zawarte w prospekcie były klarowne i zrozumiałe. Ustawodawca przewidział wzór prospektu, który ma być stosowany przez wszystkich deweloperów po to, by nabywcy z łatwością mogli porównać kilka inwestycji deweloperskich.

Jak wygląda prospekt informacyjny?

Prospekt informacyjny podzielony jest na dwie zasadnicze strefy: ogólną i indywidualną. Część ogólna składa się z trzech części informacyjnych dotyczących kolejno dewelopera, warunków budowy oraz praw kupującego. W pierwszej części znajdziemy zatem informacje o danych rejestrowych przedsiębiorstwa dewelopera (adres, osoby reprezentujące, kapitał zakładowy etc.) oraz sposób finansowania danej inwestycji (środki własne czy kredyt). Przewidziane jest tu też miejsce na zaprezentowanie przez dewelopera swojego doświadczenia, w tym pokazanie poprzednich wykonanych już inwestycji.

W drugiej części umieszcza się  dane dotyczące inwestycji, a więc pozwolenie na budowę, numery działek, ksiąg wieczystych, kwestie związane z zagospodarowaniem przestrzennym oraz zagospodarowaniem sąsiednich działek. W tym miejscu powinny znaleźć się informacje na temat inwestycji (w tym miejskich) realizowanych w promieniu jednego kilometra od nieruchomości.

Trzecia część umowy zawiera przewidywany termin, w którym nastąpi przeniesienie praw własności nieruchomości, czyli zawarcie umowy przyrzeczonej. Znajdziemy tam również zapis o warunkach odstąpienia od umowy oraz ubezpieczeniu nieruchomości, a także wskazanie, jaki typ rachunku powierniczego będzie stosował deweloper.

Z kolei w strefie indywidualnej prospektu deweloper powinien zamieścić informacje dotyczące konkretnie nabywanego lokalu, czyli cenę za mkw., powierzchnię lokalu, kondygnację, na której mieszkanie się znajduje, orientację mieszkania, dane o miejscach parkingowych, pomieszczeniach przynależnych czy wreszcie o standardzie wykonania lokalu.

Czemu służy sporządzanie prospektu informacyjnego dewelopera?

Prospekt informacyjny i regulacje z nim związane mają po pierwsze zmuszać dewelopera do przedstawienia kompletu informacji nabywcy, a po drugie zabezpieczać nabywcę przed nieuczciwymi praktyki i np. zatajaniem niektórych spraw.  Jeśli w okresie między przedłożeniem nabywcy prospektu a sporządzeniem umowy deweloperskiej zajdą jakiekolwiek zmiany dotyczące nieruchomości, obowiązkiem dewelopera jest umieszczenie stosownego aneksu i przedstawienie nabywcy zaktualizowanej wersji prospektu. Należy również poinformować klientów o zmianach, jakie wówczas nastąpiły. Jeżeli te zmiany zostaną zatajone przed nabywcami lokum, mają oni prawo do odstąpienia od umowy deweloperskiej na podstawie przepisów ustawy. Daje to ochronę nabywcy na wypadek jednostronnie wprowadzanych przez dewelopera zmian.

Autor: radca prawny Dawid Siedlecki